Nová povinnost pro statutární orgány bytových družstev - zapsat tzv. „skutečného majitele“ do evidence

V souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu vznikla bytovým družstvům  nová povinnost v podobě zápisu tzv. „skutečného majitele“ do evidence skutečných majitelů. Bytová družstva by to měla stihnout do konce roku 2018 (dokdy jsou osvobozena od poplatku 1000 Kč).

Pojem skutečného majitele je obsažen v ust. §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML“), kdy se skutečným majitelem rozumí „fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.“

Skutečným majitelem se dle AML rozumí fyzická osoba, která má zvláštní postavení k právnické osobě, tj. ten, kdo „již nemá nikoho dalšího nad sebou a kdo zásadním způsobem řídí činnost právnické osoby, a/nebo z její činnosti profituje. Skutečným majitelem tak typicky je ten, kdo vlastní významný podíl na entitě nebo je příjemcem významného podílu jejích výnosů.“[1]

Každé bytové družstvo, resp. jeho statutární orgán má nyní povinnost určit onoho skutečného majitele – viz ust. §29b odst. 1 AML. U obchodních korporací je indikátorem pozice skutečného majitele to, že daný člověk sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1, nebo má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.

Nelze-li pomocí uvedených indikátorů identifikovat konkrétní fyzickou osobu jako skutečného majitele, případně není-li takto určená osoba skutečným majitelem ve smyslu materiální definice, zapíše se jako skutečný majitel člen statutárního orgánu dané právnické osoby (nebo zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu při výkonu funkce v dané osobě, anebo osoba v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu) – například bytová družstva, která mají poměrně širokou členskou základnu a která tedy skutečného majitele obvykle nemají.

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném znění (dále jen „rejstříkový zákon“), zřídil evidenci skutečných majitelů  1.1.2018. evidence není veřejným rejstříkem ve smyslu rejstříkového zákona. To mimo jiné znamená, že se na ni neuplatní režim známý pro veřejné rejstříky. Evidence skutečných majitelů je neveřejná, není možné z ní běžně vyhledat majitele ani do ní nahlížet, je určená jen pro vyjmenované orgány, je to informační systém veřejné správy. Osoba, která je v evidenci zapsaná, může dostat částečný výpis z této evidence, jestliže prokáže tzv. „oprávněný zájem“.

Závěrem lze konstatovat, že  bytová družstva čeká další administrativní zátěž a nelze než pevně věřit, že povede k účinnějšímu potírání legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a nikoliv pouze k zatížení statutárních orgánů.

                                                                                  9.10.2018

Mgr. Veronika Sluka

 

[1] Viz: Ministerstvo spravedlnosti ČR: Obecné informace. Kdo je skutečný majitel?, online text dostupný z: https://issm.justice.cz/obecne-informace.

Nejnovější články