Background

Služby

Balíček služeb Mini

 • Ekonomika domu
 • Vedení účetnictví
 • Internetový portál eDomovník

Balíček služeb Komplet

 • Ekonomika domu
 • Vedení účetnictví
 • Internetový portál eDomovník
 • Technická správa domu
 • Organizačně právní služby
 • Zajištění 24 hodinové pohotovostní služby odborníkem

Dále nabízíme služby

 • Předseda – statutárního orgánu SVJ
 • Domovnické služby
 • Vypracování prohlášení vlastníka, případně vypracování jeho změny
 • Zajištění převodních smluv vč. podání návrhu na Katastr nemovitostí
Pro další informace volejte na 605 053 361 nebo pište na simkova@sbd8.cz
service

Ekonomika domu a vedení účetnictví

 • kompletní vedení účetnictví včetně vypracování řádné roční závěrky
 • provádění roční inventarizace účtů, archivace účetních dokladů dle zákona
 • provádění plateb v bankovním styku dle písemného zmocnění klientem
 • příprava podkladů pro vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, zajištění zpracování přiznání k dani z příjmu
 • vypracování a distribuce předpisu měsíčních úhrad dle pokynu klienta
 • evidence úhrad vlastníků bytů a vlastníků resp. nájemců nebytových prostor
 • zpracování přehledu dlužníků a upomínek dlužných plateb (čtyřikrát ročně)
 • součinnost při řešení dlužných plateb včetně příslušenství, příprava podkladů pro soudní vymáhání
 • roční vyúčtování zálohových plateb za služby poskytované s užíváním bytů a nebytových prostor jednotlivým vlastníkům dle platných předpisů
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
 • vedení kompletní mzdové agendy klienta, včetně zastupování klienta před finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami a Pražskou správou sociálního zabezpečení
 • konzultace v rámci ekonomických agend
 • vyřizování podnětů a připomínek souvisejících s činností správce
 • možnost zajištění výhodného pojištění nemovitosti, vč. součinnosti při likvidaci pojistných událostí
service

Technická správa domu

 • odborné posouzení předložených smluv o dílo, včetně evidence a archivace
 • sjednání smluv na dodávky služeb
 • zajištění technických prohlídek domu
 • zajištění údržby, oprav, revizí, rekonstrukcí a modernizace společných částí domu odstranění závad na základě výše uvedených kontrol zajištění administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace
 • poskytnutí součinnosti při jednáních ve stavebním, vodohospodářském a jiném řízení
 • měření spotřeby vody, IRTN měřičů, kalorimetrů, opravy a výměny indikátorů
 • zpracování podkladů pro vyúčtování a vodoměrů předaných klientem, popř. odbornou firmou
 • příprava výběrových řízení, odborné vyhodnocení předložených nabídek
 • odborná pomoc při stavebních pracích, řešení reklamací, koordinace jednotlivých činností
 • zajištění úklidových služeb
service

Organizačně právní servis

 • poskytování právního poradenství pro bytová družstva a společenství vlastníků
 • vypracování a odborné posouzení některých typů smluv
 • vedení členské evidence
 • poskytování evidenčních administrativně právních a organizačních podkladů
 • vedení agendy pronájmu nebytových jednotek, nebo společných částí domu, včetně vypracování smluv o nájmu a jejich změn
 • zajištění právního zastoupení advokátem v soudním řízení, zpracování podkladů pro žaloby (dlužníci)
service

Havarijní služba

Máte také problém s odstraňováním havárií, závad, zajištěním zpřístupnění domu v pracovní době?

Ke komplexní nabídce služeb Vám dále nabízíme zajištění 24 hodinové pohotovostní služby odborníkem – instalatéři, elektrikáři, zedníci, plyn a topení, kanalizace a další.

Výhodou této služby je nejen to, že okamžitý výjezd odborníka zajistí značné omezení vzniklých škod na majetku, ale také okamžité řešení odstranění závady. Nemusíte nikde shánět řemeslníky, zpřístupňovat dům v pracovní době a ještě ušetříte nemalé finanční prostředky při odstranění havárií.

service

Technik domu - Domovník

Jako nadstandartní službu nad rámec našich balíčků můžeme nabídnout služby Technika domu – domovníka, díky kterým získáte maximální přehled o Vašem domě. Získáte odborníka, který Vám okamžitě poradí nebo zařídí vyřešení vzniklého problému. Je samozřejmostí, že tento technik nepřetržitě a podrobně mapuje situaci, předává informace výboru SVJ a je plně k dispozici obyvatelům Vašeho domu telefonicky a o návštěvních hodinách. Pracovní náplň lze upravit dle potřeb Vašeho domu a na základě smluvního ujednání.

 • pravidelné kontroly stavu domu
 • opravy technických zařízení v domě
 • komunikace s bydlícími v domě
 • vedení evidence oprav
 • objednávky drobných oprav
 • kontrola provádění oprav
 • obstarávání běžné komunikace se smluvním správcem domu
 • kontroly úklidu domu
 • administrativní činnosti
service

Předseda

 • správce cizího majetku vykonává a plní své povinnosti s péčí řádného hospodáře
 • jednání ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění
 • řízení a organizace činností společenství vlastníků
 • svolávání shromáždění vlastníků
 • příprava materiálů a pozvánek, zajištění prezence, řízení, organizace jednání shromáždění vlastníků a zajištění zápisů z jednání
 • zajištění plnění usnesení shromáždění
 • kontroly objektu
 • pravidelná přítomnost v objektu pro zajištění osobního kontaktu s vlastníky jednotek, projednání jejich požadavků a připomínek
 • odpovědnost za vedení účetnictví, sestavení účetní uzávěrky a předložení shromáždění ke schválení
 • odpovědnost za vedení evidence členství, zápisů ze shromáždění, usnesení a jejich archivaci
 • uzavírání smluv podle rozhodnutí shromáždění, nebo v rámci finančních limitů schválených shromážděním
 • zajištění včasného plnění závazků společenství a uplatňování pohledávek společenství
 • zajištění opatření úhrady pohledávek za vlastníky jednotek, úhrady nákladů za služby spojené s užíváním bytu, úhrady spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu
 • dohled a kontrola nad výkonem činností správce
service

E-domovník

V rámci našich služeb nabízíme pro spravované domy – internetovou aplikaci s názvem eDomovník. Po přihlášení do systému tato aplikace umožňuje sdílení veškerých informací týkajících se správy bytového domu přes internet. Velkou výhodou jsou okamžitě dostupné aktuální ekonomické, technické a ostatní informace k bytům i celému SVJ popř. Bytovému družstvu.

Dozvědět se více Registrace Přihlásit se

service

Ostatní služby

 • příprava a rozeslání pozvánek na shromáždění vlastníků jednotek,
 • příprava prezenční listiny,
 • vyhotovení zápisu ze shromáždění,
 • příprava podkladů a podání návrhu zápisu změny výboru a stanov v Obchodním rejstříku,
 • založení nově vzniklých SVJ, likvidaci bytového družstva
 • vyhotovení nových stanov SVJ/Bytového družstva
 • zápis do Evidence skutečného stavu majitelů

Zařídíme zastupování při stavebním, nebo jiném správním řízení, zábor pozemku, vyjádření dotčených orgánů státní správy, dokumenty které potřebujete pro opravu, rekonstrukci, revitalizaci domu.

 • zajištění výhodného financování opravy domu,
 • zajištění zhotovení termosnímků, PENB, nebo jiných energetických posudků
 • odborné poradenství při velkých opravách včetně zajištění poradenství při zadání projektové dokumentace, poradenství při výběru zhotovitele, technického dozoru investora, účast na kontrolních dnech atd.
 • zajištění dostupných dotačních titulů
 • zajištění a zavedení GDPR pro SVJ a BD
Pozadí

Potřebujete s něčím poradit?

Kontakt

Naši partneři

Logo
Logo
Logo
Logo